دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-120 
4. مبانی و روش تفسیری حرالّی اندلسی

صفحه 45-54

سید رضا مؤدّب؛ روح الله محمد علی ن‍ژاد عمران؛ مریم سادات مؤدّب