دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-136 
7. مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

صفحه 107-130

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی زاده