دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-208 
2. بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله

صفحه 11-28

سهیلا پیروزفر؛ حسن زرنوشه فراهانی؛ حمید ایماندار


4. تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌گذاری قرآن کریم

صفحه 47-62

محمدفاروق آشکار‌تیزابی؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ نسیم عربی


7. زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

صفحه 107-126

محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی


8. سیر تطور تفسیر اخلاقی قرآن کریم

صفحه 127-148

معصومه آگاهی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده