درباره نشریه

نشریه «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن» براساس مجوز شماره 3/18/12691 مورخ 1392/02/07 کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای امتیاز «علمی- پژوهشی» است.

 

 

Creative Commons License
.This journal is licensed under CC BY-NC.