اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسن صانعی پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پیام نور

saneipnu.ac.ir

سردبیر

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

faghhizadut.ac.ir
02188742717

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین بیات

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

bayatatu.ac.ir

سید محمدمهدی جعفری

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه شیراز

jafarishirazu.ac.ir

اسماعیل زارعی حاجی آبادی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پیام نور

zareipnu.ac.ir

محمدحسن صانعی پور

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه پیام نور

saneipnu.ac.ir

رحمت الله عبدالله زاده آرانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه پیام نور

abdollahzadeh_araniyahoo.com

نهله غروی نائینی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تربیت مدرس

naeeni_nmodares.ac.ir

فتحیه فتاحی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه الزهرا

f_fattahizadehalzahra.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

faghhizadut.ac.ir

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه کاشان

ghasempourkashanu.ac.ir

محمود کریمی

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

karimiimahmoudgmail.com

فتح الله نجارزادگان

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران ( پردیس قم)

najjarzadegangmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehum.ac.ir

مدیر داخلی

رضا شکراله بیگی

مدیر داخلی

quranpnu.ac.ir
03154752661