نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
جایگاه قرآن در بازتولید مفهوم سعادت ازدیدگاه غزالی

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 135-151

10.30473/quran.2021.53370.2773

سمیه مسعودی نیا؛ محسن قاسم پور؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ حسن احمدی زاده