با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
واکاوی و تحلیل دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی در خصوص امکان و جواز وقوع چندمعنایی در قرآن کریم

زینب احمدیان؛ سید عبدالرسول حسینی زاده

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 79-96

https://doi.org/QURAN-2105-2961(R1)

چکیده
  یکی از مسائل بحث‌برانگیز در حوزه قرآن‌پژوهی، امکان وجود معانی متعدد در تفسیر یک واژه و نیز حجیت و کیفیت اعتبار شرعی این وجوه معنایی است. در طول قرن‌های گذشته، اندیشمندان اسلامی در صدد پاسخ به این سؤال بر‌آمده‌اند که آیا خداوند از واژگان و عبارات قرآن کریم فقط یک معنا و مفهوم را قصد کرده یا معانی متعددی را از آنها اراده نموده است. ...  بیشتر