نویسنده = ���������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
ارزیابی راهبردهای قرآن پژوهان در برون رفت از چالش‌های کلامی آیۀ اهلاک (اسراء/ 16)

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 104-119

10.30473/quran.2021.8200

امیر ابوالفتحی؛ فتح الله نجارزادگان؛ محمد میرخانی


پیوند مفهوم خلیفة الله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان فریقین

دوره 2، شماره 1، مهر 1392، صفحه 7-26

فتح الله نجارزادگان؛ سلمان بابائی گواری