نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
کاربرد نظریۀ شبکۀ معنایی در مطالعات قرآنی (میدان معناشناسی امر، اراده، مشیت)

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 93-112

مهدی مطیع؛ فاطمه سادات نیکزاد حسینی؛ الهام آقادوستی