با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

ا

 • اخباری، حسن نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 85-102]

 • اخلاقی، مرضیه تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • افروز، محمود تحلیل راهبردهای ترجمۀ ‌نام اشخاص در ده ترجمۀ انگلیسی و فارسی قرآن مجید از رهگذر ارتقاء الگوی گریما (2018) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 187-204]

ب

 • بهاری، بهنام معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

 • بهزاد، فرج معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

پ

 • پاتیار، عزت الله بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

ح

 • حیدری، حسین سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • حیدرنژاد، فرومن زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی در قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-166]

 • حلیمی جلودار، حبیب الله بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

ر

 • رحیمیان، سعید سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

ز

 • زرسازان، عاطفه تحلیل مؤلفه های معنایی مفهوم رنج در قرآن کریم با بهره گیری از روابط همنشینی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 49-69]

ش

 • شجری، رضا بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

 • شیرینی، راضیه نقش عناصر وجهی در تعیین خوانش معنایی مناسب آیات مرتبط با انفاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-48]

 • شهیدی، روح الله بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

ع

 • عباسی حسن آبادی، حسن تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • عربشاهی کاشی، الهام بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 243-264]

ف

 • فرامرزی پلنگر، مهدی بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

 • فقهی زاده، عبدالهادی فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 125-144]

 • فلاحی، سیدخداکرم سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

ق

 • قاسم پور، محسن سیر تاریخی اسم اعظم در تفاسیر عرفانی قرآن [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 11-30]

 • قیصری، حبیبه فعال‌‍ سازی ابزارهای شناختی انسان: «سمع» و «رؤیت» و نقش «سؤال» در سوق انسان به وضعیت مطلوب (مطالعه موردی سوره مبارکه فصّلت) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 125-144]

 • قوام، زینب سادات تحلیل مؤلفه های معنایی مفهوم رنج در قرآن کریم با بهره گیری از روابط همنشینی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 49-69]

ک

 • کریمی، محمود نسبت‌سنجی و نحوه کاربست عقل و نقل در تفسیر قرآن در دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 85-102]

 • کلاهی گیگلو، مراد بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]

م

 • محمدی، ناصر تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • میرحسینی، قوام رضا تحلیل کمی و کیفی کاربست آیات و روایات در آثار منظوم ومنثورشاه نعمت الله ولی کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-242]

 • مهدوی راد، محمد علی بازکاوی رویکرد بازتابیده در روایات تفسیری متهمان به غلو بر پایۀ روش تحلیل ونزبرو [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 167-186]

 • موسوی، سیده فاطمه تحلیل و نقد روش تفسیری عبدالعلی بازرگان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 71-84]

ن

 • نعمتی، نرجس معناشناسی تطبیقی ملکوت در قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-220]

ی

 • یوسفی، امین بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 103-124]