با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

آ

 • آگاهی، معصومه مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 107-130]

ا

 • اخوان ‌طبسی، محمدحسین ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه «قسط» [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]

 • ایزدی، مهدی عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

 • اصغرپور، حسن تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

 • اوحدی، مرتضی تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

پ

 • پاشازانوس، احمد تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

 • پاک، جواد بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • پرچم، اعظم کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

ح

 • حاجیها، عباس بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

 • حیدری، اکرم بررسی تطبیقی روش تفسیر روایی، در دو تفسیر طبری و ابن‌کثیر (جامع البیان و القرآن العظیم) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 49-68]

 • حسینی، زینب‌السادات بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-24]

خ

 • خانی مقدم، مهیار رابطه‌ «زمینه‌های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-88]

د

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی رابطه‌ «زمینه‌های اصلی» و «معیارهای» اجتهاد طبری در بررسی و ترجیح آراء تفسیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-88]

 • دیمه کار گراب، محسن کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]

ر

 • رضازاده، سید محمدرضا عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

 • رفعت‌نژاد، محمدتقی بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

ش

 • شجاعی، حسین سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]

 • شکرانی، رضا کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

ص

 • صالحی، پیمان بررسی و تحلیل داستان حضرت یوسف در قرآن کریم در چارچوب الگوی سیمپسون [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 69-94]

ط

 • طباطبائی نژاد، سید سجاد عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روان‌شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]

ع

 • عامری، خدیجه بررسی تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی قرآن آربری، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 7-24]

 • عبدالله‌زاده، رحمت‌الله بررسی تطبیقی رابطه مشیت و اراده الهی در تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-48]

ف

 • فقهی زاده، عبدالهادی مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 107-130]

 • فولادی، مریم تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]

ق

 • قاسم‌پور، محسن بررسی تطبیقی روش تفسیر روایی، در دو تفسیر طبری و ابن‌کثیر (جامع البیان و القرآن العظیم) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 49-68]

م

 • محققیان، زهرا کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-68]

 • محمدجعفری، رسول تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]

 • میرحسینی، یحیی ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه «قسط» [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 113-132]

 • مصلائی‌پور، عباس سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره‌گیری از ملاک‌های علم تاریخ و علم حدیث [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-150]

 • ملاکاظمی، علی کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 89-106]

ن

 • نظری، علیرضا تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی (بررسی موردی سوره‌های قمر، رحمن و واقعه) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]