نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
تفسیر مقارن/ تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-82

سید هدایت جلیلی؛ انسیه عسگری