اهداف و چشم انداز

با استمداد از خدای متعال و در سایة عنایات ذوات مقدّسة معصومانعلیهم السلام در مجلّه  «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن» که آن را دریچه‌ای نو به آموزه‌های ناب قرآنی و مطالعات جدید در حوزه قرآن‌شناسی قلمداد می‌کنیم، از کلیه مقالات محققانه قرآن‌پژوهان دانشگاهی و حوزوی که با روش متناسب با مجلات علمی و پژوهشی در آستان تفسیر، زبان قرآن و مسائل مرتبط با آن رقم خورده باشند - با طیّ مراحل لازم- استقبال می‌کنیم و امیدواریم که إن شاء الله در آینده در میان مقالات منتشره سهم مقالات تفسیر موضوعی، انتقادی و پژوهش‌های نو در حوزة زبان قرآن ـ به مثابة شاخه‌ای نسبتاً تازه در مطالعات تفسیری و قرآنی ـ سهم در خور نگرشی باشد و از این رو، دست همه محققان مخلص را در آفرینش آثار تحقیقی ارزندة مرتبط با مأموریت این مجله به گرمی می‌فشاریم و از باری تعالی برای همة خدمتگزاران راستین قرآن کریم «توفیق» مسألت می‌کنیم.