با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

مدیر مسئول


محمد حسن صانعی پور دانشیار دانشگاه پیام نور

علوم قرآن و حدیث

 • saneipnu.ac.ir

سردبیر


عبدالهادی فقهی زاده استاد دانشگاه تهران

علوم قرآن و حدیث

 • faghhizadut.ac.ir
 • 02188742717

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • bayatatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدمهدی جعفری استاد دانشگاه شیراز

علوم قرآن و حدیث

 • jafarishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا دل افکار دانشیار دانشگاه پیام نور

علوم قرآن و حدیث

 • delafkarpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن صانعی پور دانشیار دانشگاه پیام نور

علوم قرآن و حدیث

 • saneipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد هادی امین ناجی استاد دانشگاه پیام نور

علوم قرآن و حدیث

 • mh_aminnajipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نهله غروی نائینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علوم قرآن و حدیث

 • naeeni_nmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فتحیه فتاحی زاده دانشیار دانشگاه الزهرا

علوم قرآن و حدیث

 • f_fattahizadehalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالهادی فقهی زاده استاد دانشگاه تهران

علوم قرآن و حدیث

 • faghhizadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود کریمی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

علوم قرآن وحدیث

 • karimiimahmoudgmail.com

اعضای هیات تحریریه


فتح الله نجارزادگان استاد دانشگاه تهران ( پردیس قم)

علوم قرآن و حدیث

 • najjarzadegangmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسن نقی زاده استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علوم قرآن و حدیث

 • naghizadehum.ac.ir

مدیر داخلی


رضا شکراله بیگی مدیر داخلی

 • quranpnu.ac.ir
 • 03154752661