نویسنده = ���������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

دوره 5، شماره 1، مهر 1395، صفحه 107-126

10.30473/quran.2016.3418

محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی