نویسنده = �������� (���������� ����������)�� ��������
تعداد مقالات: 3
تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 77-94

10.30473/quran.2019.5994

بگم عقبه؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)


تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 76-85

حامد خانی؛ بـَـگـُم عَقَبِه