با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
ماهیت «لیلة القدر»، درآمدی بر فهم دوساحتی مفردات قرآنی

محمد حسن صانعی پور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 9-22

چکیده
  در این مقاله با گذر از مسئلة «ما أدری» بودن لیلة القدر و در مواجهه با مسئلة «پیچیدگی» حاکم بر این شب و با تکیه بر توان ادراکی محدود بشری، از بین ابعاد بیکران این لیلة بعد معنوی ـ ارزشی آن با استفاده از تحلیل معناشناختی مفرده «مبارک» ـ که در متن قرآن دارای «روابط جانشینی» با «القدر» است ـ و تحلیل درون متنی مفرده ...  بیشتر