نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 43-60

محمدرضا حسینی؛ علی فتح اللهی