با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 95-114

چکیده
  زبان دین یکی از مباحث مهم در فلسفه دین می‌باشد. این دانش به دلیل اهمیت بحث معنا و نقش کلیدی گزاره‌های کلامی در توجیه و صدق گزاره‌های دینی، به بحث از توصیف و توجیه گزاره‌های کلامی می‌پردازد. پرداختن به صدق و کذب گزاره‌های کلامی و سپس معناداری یا بی معنایی و در دهه‌های اخیر، معرفت بخشی یا غیر معرفت بخشی آنها (شناختاری یا غیر شناختاری) ...  بیشتر