نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
تحلیل کارکردهای سیاق در التفسیر الحدیث

دوره 4، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 95-112

10.30473/quran.2016.3058

رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی