با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
مبانی رویکرد تاریخی در تفسیر قرآن کریم

محمدرضا حسینی؛ علی فتح اللهی

دوره 3، شماره 2 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-60

چکیده
  قرآن کریم دارای آیات تاریخی فراوانی است که، توجه به تاریخ عصر جاهلی و شناخت شرایط عصر نزول و حوادث صدر اسلام در فهم و تفسیر بسیاری از آیات آن از ضرورت و اهمیت فراوانی برخوردار است. در واقع، آگاهی از تاریخ که قرآن به گونه‌ای اشاره وار از آن یاد کرده، موجب روشنی مفاهیم آیات مربوط به این نوع می‌گردد؛ شناخت آداب و رسوم مختلف عصر جاهلی مانند ...  بیشتر