نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول»

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمدتقی قادری رهقی