با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم

سید رضا مؤدب؛ علی اکبر مومنی

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1398، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/quran.2019.6417

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو دومنته کروچه در رویکرد انتقادی به قرآن کریم است. مارتین لوتر بنیان‌گذار نهضت پروتستان از معدود کسانی است که زمینه تغییر در تاریخ را فراهم نمود، اما او به همان میزان که تأثیرگذار بوده، تأثیرپذیر نیز بوده است. بسیاری از اندیشه‌های لوتر متأثر از اندیشمندان قرون وسطی است. ...  بیشتر