با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
رهیافت روش شناسانه شهید صدر در موضوع نظریه قرآنی

محسن قاسم پور؛ مریم نظربیگی

دوره 2، شماره 1 ، مهر 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  شهید صدر تفسیر را به دو نوع ترتیبی و موضوعی تقسیم می­کند. در دیدگاه او با استناد به تفسیر موضوعی می­توان به نظریات قرآنی در خصوص مسائل مهم زندگی دست یافت . شهید صدر دارای آثار تفسیری مختلفی به شیوه موضوعی است. در دیدگاه شهید صدر، قرآن کریم درباره تاریخ و سنت­های حاکم بر آن دارای نظریه است. اصالت علمی و مبتنی بودن نظریه قرآن بر اصول ...  بیشتر