با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث مرکز آموزش عالی اقلید، ایران،

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

10.30473/quran.2024.67083.3236

چکیده

یکی از موارد قابل توجه در روایات تفسیری اهل بیت(ع)، این است که در ارتباط با برخی آیات قرآنی، قراءاتی ذکر شده که گاهاً با قراءت مشهور متفاوت است. این پژوهش با به کارگیری روش کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها ضمن استخراج این‌گونه روایات در منبع مورد تحقیق یعنی تفسیر نورالثقلین، به تبیین جایگاه قراءات و سپس کارکرد آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته که روایات قرائی از منظر حویزی حائز اهمیت بوده و وی در مجموع 45 روایت قرائی از منابع گوناگون که بیش‌ترین آن مربوط به تفسیر مجمع‌البیان است، نقل کرده که این تعداد به نسبت بسیاری از تفاسیر روایی، عدد قابل توجهی است. گفتنی است کارکرد قراءات اهل‌بیت (ع) در این تفسیر در چهار محورِ مفهوم‌سازی و تفسیر آیه، گسترش و توسعه در معنای آیه، ابهام‌زدایی و بیان مترادفات قابل مشاهده است. که در این میان بیش‌ترین کارکرد روایات قرائی مربوط به مفهوم‌سازی و تفسیر آیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات