با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گرو معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تفسیر اجتهادی قرآن یکی از روش های تفسیری و حاصل استفاده ابزاری از برهان و قرائن عقلی و استفاده از نیروی فکر در جمع‌بندی آیات است. تفسیر اجتهادی قواعدی دارد که رعایت آنها، سبب استواری تفسیر می‌شود که بدون توجه به قواعد تفسیری، مسیر تفسیر به سمت تفسیر به رأی منحرف خواهد شد. عبدالعلی بازرگان دارای تفسیری صوتی با روش اجتهادی است. وی با تحصیلات دانشگاهی غیردینی و پژوهش های متعدد قرآنی، فعالیت-های تفسیری در رسانه‌های سمعی و بصری و صفحات مجازی دارد. اقامت او در آمریکا، شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های فرامرزی پدید آورده و از این رهگذر مخاطبان ویژه ای را به خود جلب کرده‌است. این مقتضیات، ضرورت تحلیل و نقد روش تفسیری وی را آشکار می‌کند. تحلیل و نقد تفسیر بازرگان با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته‌است. از یافته‌های این پژوهش توصیف و تحلیل روش بازرگان در تطبیق مصادیق امروزی با مراد آیات، استنباط فقهی متفاوت او از آیات الاحکام و روش اجرای آنها، تبیین نظریه‌ی پلورالیزم دینی با استناد به آیات قرآن و در نهایت خلق تفسیری همدلانه با مخاطبان خاص خود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
Sources
The Holy Quran
Asaadi, Mohammad and colleagues, (2008). Pathology of interpretative currents. Qom: University and District Research Institute.
Al-Qazwini, Mohammad, Sunan Ibn Majah. Researcher: Mohammad Fouad Abdulbaghi, Beirut: Dar al-Fekr.
Al-Mousavi al-Khoei, Abu al-Qasim, (1419). Lectures on principles of jurisprudence. Researcher: Mohammad Ishaq, Al-Fayaz, Qom: Al-Nashar al-Islami Publishing House.
Bazargan, Abdul Ali, (1374). A preliminary research on the methodology of reflection in the Qur'an, first chapter, Tehran, publishing company.
Bazargan, Abdul Ali, (1379). Cut letters of the Qur'an. Tehran: Farhang Islamic Publishing House. 
 Bazargan, Abdul Ali, (1376). Introduction on freedom in the Quran Tehran: Qalam Publications.
Bazargan, Abdul Ali, (1376). Research on words from the Quran. Tehran: Publishing Company.
  Bazargan, Abdul Ali, (1375). The order of the Qur'an. Tehran: Qalam Publications.
Bahrani, Seyyed Hashem, (1416). Al-Burhan in Tafsir al-Qur'an. Tehran: Baath Foundation.
Drozeh, Mohammad Azza, (2013). al-Tafsir al-Hadith Cairo: Dar İhiya al-Kutub al-Arabiya.
Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1410). Kitab al-Ain Qom: Hijrat Publications.
Helli (Allameh), Abu Mansour Jamal al-Din, (1404). Principles of access to The science of principles. Tehran: Scientific Printing House.
Heydari, Seyed Ali Naghi, (1376). The principles of inference. Tehran: Darul Kitab al-Islamiya.
Ibn Ajibah, Ahmad Ibn Muhammad, (1419) ). The long sea in the interpretation of the Glorious Qur'an. Cairo: Dr. Hassan Abbas Zaki.
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, (1414). Arabic language Beirut: Dar Sadir
Jeffrey, Arthur, (1372). Words involved in the Qur'an. Badr, Fereydoun, Tehran: Toos.
Kashefi Sabzevari, Hossein bin Ali, (1369). talents on him.. Research: Seyyed Mohammad Rezajalali Naini, Tehran: Iqbal Printing and Publishing Organization.
Khomeini, Ruhollah, (1375). Velayat Faqih "Islamic Government". Tehran: Amir Kabir Publishing House.
Majlisi (Allameh), Mohammad Taqi, (1404). Bihar al-Anwar, Beirut: Al-Wafa Foundation.
Marefet, Mohammad Hadi, (1423). Doubts about the reactions and around the Holy Qur'an. Qom: Talmahid Institute. Mir Mohammad Zarandi, Seyyed Abulfazl, (1377). The history and sciences of the Qur'an. Qom: Islamic Publications Office.
 
Moadeb, Seyyed Reza, (2008). Basics of interpretation of the Qur'an. Qom: Qom University Press.
Mustafavi, Hassan, (1360). Investigation of the words of the Holy Qur'an. Tehran: Book Translation and Publishing Company.
Qomi Mashhadhi, Muhammad bin Muhammad, (1368). Tafsir of Kunz al-Daqaq and Bahr al-Gharaeb. Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Islamic Guidance.Velayat Faqih "Islamic Government". Tehran: Amir Kabir Publishing House.
 Rashid Reza, Muhammad, (1990), Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar). Cairo: The Egyptian General Authority for the Book
 Rezaei Esfahani, Mohammad Ali, (2015). The Logic of Qur'an Interpretation, Qom: World Center for Human Sciences.
Ragheb Esfahani, Hussein bin Muhammad, (1422). Al-Mufardat in Gharib al-Qur'an. Damascus: Dar al-Alam al-Dar al-Sham.
Siyuti, Jalaluddin, (1404) Al-Durr Al-Manthur in the interpretation of the adage. Qom: Ayatollah Murashi Najafi Library.
Tabarsi, Fazl bin Hasan, (1372). Majma al-Bayan in Tafsir al-Qur'an. Tehran: Nasser Khosrow Publications.
Tabatabayi, Seyyed Mohammad Hossein, (1417). Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an. Qom: Islamic Publications Office of the Seminary Teachers' Society.
Tousi, Muhammad bin Hasan, (B.T.A.). Al-Tabyan in Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar Ahyaya al-Trath al-Arabi.
Zekavati Karagzlou, Alireza, (1383). Ashab al-Nuzul (translated by Zhakouti), Tehran: No Publishing.