با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران

چکیده

خداوند در آیات ابتدایی سوره فصّلت، از نزول کتاب و تفصیل آیات و بشارت و انذار آن‌ها سخن می‌گوید و به دنبال آن، رویگردانی عده کثیری از کفار را با عبارت: «فَأَعْرَضَ أَکْثرَهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُون» (فصّلت، 4) مطرح می‌کند. در آیات دیگری به سرگذشت قوم «عاد» و «ثمود» اشاره دارد که قوم عاد، به دلیل عدم «رؤیت» قدرت خداوند، گرفتار «استکبار» و خود بزرگ بینی شده و قوم ثمود نیز علی‌رغم هدایت از سوی خداوند، گمراهی را بر هدایت ترجیح داده (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) و گرفتار عذاب شده‌اند. این در حالی است که خداوند قبل از بیان سرگذشت قوم عاد و ثمود، از تقدیر روزی در زمین و یکسان بودن آن برای سؤال کنندگان (سَوَاءً لِّلسَّائلِین) و اهمیت سؤال در بهره‌مندی از روزی، سخن می‌گوید. این نوشتار بر آن است تا با دسته‌بندی و تحلیل آیات سوره مبارکه فصّلت بر مبنای وضعیت مطلوب (جریان حق) و وضعیت غیر مطلوب (شبه جریان باطل) چگونگی فعال‌سازی ابزارهای شناختی انسان از جمله «سمع» و «رؤیت» را کشف کند و بدین واسطه انسان، «سؤال» و «میل» درونی خود را، در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب بکار گیرد تا انسان بتواند از آیات قرآن و کارکردهای آن، از جمله: «هدایت»، «شفاء» و «ذکر» بهره‌مند شود و با جهت دادن سؤال در «استقامت» و «استغفار»، بهره خود را از فهم حقایق، افزایش دهد. در غیر این صورت (گرایش سوال به استکبار و استحباب عمی)، از چرخه شناخت و علم خارج خواهد شد و حجابی میان او و حقایق حائل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

ابن‌فارس، احمد‌بن فارس، (1404)، معجم مقاییس اللغه، قم، چاپ: اول.
ابن‌منظور، محمد‌بن مکرم، (1414)، لسان العرب، بیروت، چاپ: سوم.
ایازى، سید محمد على، (1380). چهره پیوسته قرآن، تهران، نشر هستى نما.
ایچیسون، جین، (1371)، مبانی زبان شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران، موسسه انتشارات نگاه.
بازرگان، عبدالعلى، (1372). نظم قرآن، بی‌جا، پژمان.
باقری، مهری، (1378)، مقدمات زبان شناسی، تهران، نشر قطره.
بی‌یرویش، مانفرد، (1374)، زبان شناسی جدید، ترجمه محمد رضا باطنی، تهران، آگاه.
پالمر، فرانک، (1374)، نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه کورش صفوی، تهران، کتاب ماد.
حجازى، محمدمحمود، (1390). الوحدة الموضوعیه فى القرآن‌الکریم، قاهره، دارالکتب الحدیثه.
حوى، سعید، (1991). الاساس فى التفسیر، قاهره، دارالسلام.
خامه‌گر، محمد، (1382). ساختار هندسى سوره‌هاى قرآن، بی‌جا، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
درّاز، محمد عبد‌الله، (1390). النباء العظیم، کویت، دارالقلم.
درویش، محیى‌الدین‏، (1415)،  اعراب القرآن و بیانه،‏ سوریه، دارالارشاد.
راغب اصفهانى، حسین‌بن محمد، (1412)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، چاپ: اول.
روبینز. آر . آچ، (1385)، تاریخ مختصر زبان شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران، نشر مرکز. چاپ هفتم.
صافى، محمود‌بن عبد‌الرحیم،1418ق، الجدول فى اعراب‌القرآن، بیروت، دار‌الرشید مؤسسة الإیمان.
صالح، صبحى، (بی‌تا). مباحث فى علوم‌القرآن، قم، انتشارات رضى.
صفایى، غلامعلى،‌ 1387ش، ترجمه و شرح مغنی‌الأدیب، قم، ‌ قدس.
صفوی، کورش، 1387ش، درآمدی بر معناشناسی، تهران، سوره مهر.
صفوی، کورش، 1384ش، فرهنگ توصیفی معناشناسی، تهران، فرهنگ معاصر.
صفوی، کوروش، 1392ش، «کدام معنا ؟»، علم زبان، سال اول، شماره اول.
طباطبایى، سید محمد‌حسین، 1417ق، ‏المیزان فى تفسیر‌القرآن‏، قم،جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسى، فضل بن‌حسن، 1372ش، ‏مجمع‌البیان فى تفسیر‌القرآن،‏ تهران، انتشارات ناصر خسرو.
عدالت نژاد، سعید، 1382ش، «روش سمانتیکی در مطالعات اسلامی»، تهران، تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
عسکرى، حسن بن عبدالله، 1400ق، الفروق فی اللغة، بیروت، چاپ: اول.
غزالى، محمد، (1413). نحو تفسیر موضوعى سور‌القرآن الکریم، قاهره، دار‌الشروق.
فقهى زاده، عبدالهادى، (1393). پژوهشى در نظم قرآن، تهران، نشر سخن.
قطان، مناع، 1403ق، مباحث فى علوم‌القرآن، بیروت، مؤسسة الرساله.
مختار عمر، احمد، 1386ش، معناشناسی، مترجم :حسین سیدی، مشهد، دانشگاه فردوسی.
مصطفوى، حسن، 1430ق، التحقیق فى کلمات‌القرآن الکریم، بیروت، چاپ: سوم.
معرفت، محمد‌هادى، 1415ق، التمهید فى علوم‌القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسین.