دوفصلنامه «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن» (علمی)

 

 ورود                                                         ثبت نام


هزینه داوری مقالات: یک میلیون ریال


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-228 

3. اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها

صفحه 25-44

10.30473/quran.2019.6418

احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-3804
شاپا الکترونیکی
2538-614X