ورود                                                         ثبت نام


مدت زمان بررسی اولیه: 2 ماه

مدت زمان داوری: 2 ماه

مدت زمان بازنگری و داوری مجدد: 2 ماه

هزینه داوری مقالات: یک میلیون ریال

 


پرداخت هزینه صرفاً ازطریق Mozilla FireFox  انجام شود. 

 هرگونه تغییر در وضعیت مقاله منوط به تشکیل جلسه هیأت تحریریه (هر دوماه یکبار) بوده و ازطریق ایمیل به اطلاع شما می‌رسد. جهت پیگیری آخرین وضعیت مقاله خود به سامانه مراجعه فرمایید و از تماس غیرضروری خودداری نمایید.


 پرسش‌های متداول

 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-232 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-3804
شاپا الکترونیکی
2538-614X