فرایند پذیرش مقالات

مدت زمان فرآیند پذیرش مقاله 3 تا 24 ماه می باشد و هرگونه تصمیم در مورد مقالات در جلسات هیات تحریریه امکان پذیر خواهد بود

روند ارسال و پذیرش مقاله