با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «قول» و «کلام» در قرآن کریم : رویکردی شناختی

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ آزیتا افراشی

دوره 9، شماره 1 ، مهر 1399، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.30473/quran.2020.7653

چکیده
  پژوهش حاضر می کوشد با بررسی تطبیقی دو مورد از پرکاربردترین جلوه های زبان در قرآن یعنی «قول» و«کلام» بر اساس نظریه استعاره مفهومی، روشن سازد که اولاً این دو مفهوم، چگونه با استعاره مفهومی بازنمایی شده اند ثانیاً به تأثیر این دیدگاه بر نحوه فهم گزاره های دینی پردازد. بررسی173 عبارات استعاری مرتبط با واژه های «قول» و «کلام»بیانگر ...  بیشتر