نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
کشف جو و فضای نزول در تفسیر، با تکیه بر زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 120-132

10.30473/quran.2021.8201

داود سلیمانی؛ ناهید السادات موسوی؛ محمد صافحیان