با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن

سید محمود محقق مطلق؛ محمدحسن صانعی پور؛ شهاب الدین ذوفقاری؛ محمدرضا ضمیری

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5991

چکیده
  از جمله نظریه‌های جدید در حوزۀ اندیشه‌های معاصر نظریۀ «قدرت نرم» است. «قدرت نرم» که نخستین بار توسط «جوزف نای» مطرح شد به معنی «توانایی به دست آوردن خواسته‌ها از طریق مجذوب کردن به‌جای اجبار و امتیاز و توانایی به‌دست‌آوردن خواسته‌ها از طریق مجذوب کردن به‌جای اجبار و امتیاز و توانایی شکل‌دهی به ترجیحات دیگران» ...  بیشتر