نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
ارزیابی آرای مفسران قرآن از دو وصف «ظَلُوم» و «جَهُول» در پایانه آیه امانت با تاکید بر سیاق

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 80-90

10.30473/quran.2021.8198

داود اسماعیلیی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی؛ اکرم مختاری


بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق

دوره 3، شماره 1، مهر 1393، صفحه 7-20

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا محققیان؛ ابوالفضل نصری