با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
بررسی تحلیلی روش تفسیری شیخ حسن صراف‌زاده کاشانی در تفسیر الهادی الی الحق المبین

الهام عربشاهی کاشی؛ رضا شجری

دوره 11، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 243-264

https://doi.org/10.30473/quran.2023.60604.3015

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزۀ آثار علمی و پژوهشی، نقد روش شناسی آن آثار است. تفسیر « الهادی الی الحق المبین» در شمار یکی از آثار شاخص و ممتاز در حیطۀ تفسیر و مطالعات دینی است که با هدف آشنایی عمیقتر با مضامین قرآن کریم تهیه وتنظیم شده است. شیخ حسن صراف زاده (ره)، به عنوان مفسری خلاق و چیره دست توانسته است در این زمینه بسیار روش ...  بیشتر