نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره)

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 77-98

10.30473/quran.2020.7002

محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ عاطفه محمدزاده