نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.30473/quran.2022.43143.2417

کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی


مخاطبان قرآن در گذر زمان

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 33-51

10.30473/quran.2021.44387.2475

امید داغر؛ محمد هادی امین ناجی


مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول»

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152

عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمدتقی قادری رهقی


کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 85-96

محمد جواد سعدی؛ سید مصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ قاسم جعفری