نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
آواشناسی ابن جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر

دوره 3، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 75-90

بهمن زندی؛ سید حسین میرتقی