نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 135-154

QURAN-2108-3001(R1)

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی