با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

4 هیئت علمی پیام نور

QURAN-2108-3001(R1)

چکیده

تفکر فازی و نظریه سیستم های پیچیده در اصل ناهمسازگاری به یکدیگر پیوند خوردند. مطابق این اصل که در سال 1973 مطرح شد، به فراخور پیچیدگی یک سیستم توان ما در بیان گزاره های دقیق و معنادار کاسته می شوند. در این صورت گزاره ها از قطعیت و سیاه و سفیدی و شفافیت فاصله گرفته و به گزاره هایی فازی تبدیل خواهند شد. در این جستار با روشی تحلیلی نشان داده ایم که زبان وحیانی قرآن با خصلت هایی که به ویژه در بین مباحث مربوط به زبان دین در دوران معاصر از خود نشان می دهد، می تواند در فضای الگوواره ای سیستم های پیچیده مورد بازخوانش قرار گیرد. در این صورت مطابق اصل ناهمسازگاری، رهیافت اساسی در تبیین و تحلیل زبان وحیانی قرآن تفکر فازی خواهد بود که در نتیجه آن گزاره های توصیفی ما از زبان قرآن به گزاره هایی بینابینی، مشکک، خاکستری، مات و غیرخطی تبدیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

 • قرآن کریم ترجمه محمد مهدی فولادوند
 • ایزوتسو، ت. (1361). خدا و انسان در قرآن. مترجم: احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • دیمیتروف، و. (1382). «بکارگیری منطق فازی در تشریح پیچیدگی‌های اجتماعی». تدوین: جواهریان دانش و مردم، 34-45.
 • سلحشوری، ا.؛ خنکدار طاسی، م. (1392). «چالش‌هاوافق‌های نظریه پیچیدگی در تربیت دینی». راهبرد فرهنگ، 117-139.
 • شعبانعلی، م. (1395). مقدمه‌ای بر سیستم‌های پیچیده. تهران: متمم.
 • غفاری نسب، ا.؛ ایمان، م. (1392). «مبانی فلسفی نظریه سیستم‌های پیچیده». فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 41-59.
 • قرائی سلطان آبادی، ا. (1394). «فهم قرآن در پرتوی نظم شبکه‌ای یا فراخطی». پژوهش‌های زبان شناختی قرآن، 41-60.
 • قرائی سلطان آبادی، ا. (1396). «تبیین فهم آیه
  اکمال دین بر اساس نظم فراخطی قرآن». پژوهش‌های زبان شناختی قرآن، 153-176.
 • قیطوری، ع. (1385). «قرآن و گذر از نظم خطی؛ یک بررسی زبان شناختی». زبان وزبان شناسی، 17-32.
 • مطیع، مهدی، احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق، (۱۳۸۸) «درآمدی بر اسـتفاده از روشـهای معناشناسـی در مطالعات قرآنی«، پژوهش دینی، شمار، ۱۸ بهار و تابستان.
 • مورن، ا. (1379). درآمدی بر اندیشه پیچیده. مترجم جهاندیده، تهران: نشر نی.
 • موسوی، س.؛ صادقیان، ر. (1395). «بررسی منطق فازی و کاربرد آن در مسائل پیچیده». ماهنامه پژوهش ملل، 77-89.
 • نکونام، ج. (1388). تفسیر تاریخی قرآن. پژوهش دینی.
 • وکیلی، ش. (1396). نظریه سیستم‌های پیچیده. تهران: نشر افکار.
 • DIMITROV، (2002). Introduction to Fuzziology. University of Western Sydney Richmond، NSW 2753، Australia.
 • (2009). No Man Is An Island. NATURE PHISIC، 5، 1.
 • manson، s (2001). Simplifying Complexity: A Review of Complexity Theory. Geofrum، 405-414.
 • zadeh، (1973) Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes. IEEE Trans. Syst. Man Cybern