دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، اسفند 1400، صفحه 1-204 
اصل ناهمسازگاری در تفکر فازی و کاربست آن در زبان قرآن

صفحه 135-154

QURAN-2108-3001(R1)

حسن باقریان؛ علیرضا دل افکار؛ سیدعلی علم الهدی؛ زهرا خیراللهی