نویسنده = �������������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول

دوره 9، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 11-28

10.30473/quran.2021.8193

جواد پورروستایی اردکانی؛ منیره السادات مدنی