با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
بررسی انتقادی آراء مفسران فریقین در استثنا شدگان از صَعق در نفخ صور اول

جواد پورروستایی اردکانی؛ منیره السادات مدنی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/quran.2021.8193

چکیده
  یکی از حوادثی که جهان و جهانیان را برای برپایی قیامت آماده می‌سازد، «نفخ صور» است. بر اساس آیات و روایات با دمیده شدن در صور همه اهل آسمان‌ها و زمین صاعقه‌زده می‌شوند. در آیه 68 سوره زمر اطلاقِ «صَعِقَ» بر عموم، با تعبیر «إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ» مقید گشته است. در حقیقی یا مجازی بودنِ معنای این تقیید و بر فرض حقیقی ...  بیشتر