با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم

علی نجفی ایوکی؛ زهره زرکار

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 135-150

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5998

چکیده
  گرچه متن قرآن کریم، متشکل از واژگان به‌ظاهر ساده است، اما آن‌سوی این واژگان، معانی ژرف و اهدافی خاص نهفته است. با درنگ و تأمل در آیات کلام وحی، به این رهیافت می‌رسیم که هریک از آنها به‌دنبال القای مفهومی ‌خاص به مخاطب است و در پسِ تمامی این آیات اغراضی نهفته است که زیبایی و اعجاز آیات الهی را صدچندان می‌کند. این اغراض، به اقتضای سیاق ...  بیشتر