نویسنده = ������������ ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401

10.30473/quran.2022.60777.3021

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ عباس بخشنده بالی