با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ»

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30473/quran.2019.5993

چکیده
  در مفهوم و تفسیر عبارت «و اتوا حقه یوم حصاده» در آیه 141 سوره انعام بین مفسران اختلاف است؛ برخی آن را به زکات واجب و شرعی و برخی به صدقه و انفاق تفسیر کرده‌اند؛ برخی نیز این آیه را منسوخ به آیه زکات (توبه/103، نازل‌شده در مدینه) می‌دانند، برخی دیگر آن را بر زکات واجب و شرعی تفسیر نموده و از آنجایی که سوره انعام مکی است و زکات در مدینه ...  بیشتر