با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
زبان قرآن
ابعاد معنایی عندیت در قرآن کریم در تبیین رابطه میان انسان و پروردگار

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ عباس بخشنده بالی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/quran.2022.60777.3021

چکیده
  قرآن کریم جهت انتقال مفاهیم خود از ظرف «عند» با بسامد بالایی استفاده نمودهاست. این ظرف در معنای پیش نمونهای خود، مفهوم «نزد» را کدگذاری مینماید، اما در تمامی موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم، محدود به این معنا نبوده و با قرارگیری در بافتهای مختلف، وارد حوزههای معنایی جدیدی میگردد. واژه «عند» در گسترش معنایی خود در ...  بیشتر