با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن کریم (با تأکید بر تکامد پژوهی)

زهره شوندی؛ مجید معارف

دوره 10، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 187-212

https://doi.org/QURAN-2106-2975(R1)

چکیده
  از عوامل موثر بر تفسیر قرآن با توجه به تلاشهای مفسران، پی جویی از معانی مفردات قرآنی است که البته در مواردی به دلایلی چون عدم توجه به معنای دقیق ریشه، وجود اشتراک لفظی در برخی واژه ها، خلط معنای حقیقی از مجازی و عدم تفکیک معنای اصلی از ثانویه اختلافاتی هم بین مفسران بوجود آمده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش واژه شناسی در تفسیر قرآن ...  بیشتر