با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
نقش عناصر وجهی در تعیین خوانش معنایی مناسب آیات مرتبط با انفاق

راضیه شیرینی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.30473/quran.2023.63438.3130

چکیده
  «انفاق» یکی از مفاهیم ارزشی قرآن کریم است که در آیات متعدد از آن سخن رفته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش عناصر وجهی و بلاغی آیات مرتبط با انفاق در تعیین خوانش معنای مناسب آیات مزبور و با روش تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبک به کار رفته در آیات مرتبط با انفاق، سبک اقناعی بوده و خداوند در این آیات از شیوه ی بهم ...  بیشتر