با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران
زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی در قرآن

فرومن حیدرنژاد

دوره 11، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 145-166

https://doi.org/10.30473/quran.2023.60106.2993

چکیده
  رفتار غیرکلامی دامنه‌ی وسیعی از رفتارهای انسانی است که پیام‌های ارتباطی را به وجود می‌آورد. برای شناخت رفتار اجتماعی انسان باید نظام ارتباطات انسان موردبررسی قرار بگیرد و قسمتی از ارتباطات انسان‌ها که مؤثرتر و واقعی‌تر به نظر می‌رسد ارتباطات غیرکلامی است. ارتباطات رفتاری یا غیرکلامی یکی از روش‌های مناسب یا هرمنوتیکی است که ...  بیشتر