با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران