دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 1-136 
6. کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

صفحه 85-96

محمد جواد سعدی؛ سید مصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ قاسم جعفری


7. علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن

صفحه 95-114

محمد محمدرضایی؛ سیدعلی علم الهدی؛ ناصر محمدی؛ مریم شریف پور


8. «مُسَجِّل»؛ پیشنهادی ناصحیح و غیر عالمانه

صفحه 115-128

عبدالهادی فقهی زاده؛ حسام امامی دانالو